Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats voor de Wet verbetering verenigingen van eigenaars. Volgens de toelichting strekt het wetsvoorstel tot aanpassing van het appartementsrecht met als doel onderhoud aan appartementsgebouwen te verbeteren en verduurzaming van gebouwen die in beheer zijn van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) te s...

Lees meer...

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft op 12 juni 2014 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij het voornemen tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek aankondigt met als doel het verbeteren van het functioneren van VvE’s. In de brief geeft de minister aan een minimale vulling van het reservefonds van de VvE te gaan verplichten en v...

Lees meer...

Sinds 15 juli is een handboek (369 pag.) beschikbaar dat voorziet in een toelichting op de vier belangrijkste model-splitsingsreglementen van de Koninklijke Notariële Beroeps­organisatie (KNB) van 1973, 1983, 1992 en 2006. Deze toelichting bestaat uit een artikelsgewijze uitleg van die reglementen alsmede een zo volledig mogelijk beeld van de bi...

Lees meer...

Mr. Kim Kroon*

Rechtbank Amsterdam, sector kanton, 19 mei 2015 (nog niet gepubliceerd).  Aan orde was een tweetal kwesties, waarbij in de splitsingsakte een minimum leeftijdsrichtlijn van ongeveer 55 jaar was opgenomen. In de ene kwestie verhuurde een eigenaar zijn appartement aan een 38-jarige expat. In de andere kwestie ging het om een 48-jarige...

Lees meer...

Onlangs is een beschikking gegeven die illustreert hoe lastig het kan zijn als een woningcorporatie meerdere petten op heeft in een in appartementsrechten gesplitst complex. Woningcorporaties gaan de laatste jaren steeds vaker over tot het splitsen in appartementsrechten van bestaande flatgebouwen waarvan de woningen verhuurd zijn. Zo’n w...

Lees meer...

Gerechtshof Den Haag, 30 december 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:4631 – De eigenaar van een penthouse bouwt op zijn dakterras een opbouw en windschermen. De VvE stelt zich op het standpunt, dat daarvoor toestemming vereist is, die is geweigerd. De rechtbank wijst de vordering tot verwijdering van de opbouw en de windschermen toe. In hoger beroep b...

Lees meer...

In deze zaak heeft de rechtbank moeten beoordelen of een besluit tot invoering van een tag-systeem met voldoende quorum is genomen. Ter vergadering was 63,9% van de eigenaars aanwezig dan wel vertegenwoordigd. De vraag was in het bijzonder of het vervangen van sloten met gewone sleutels door een toegangscontrolesysteem met tags onder de definitie...

Lees meer...

In maart 2015 heeft brancheorganisatie Vastgoedmanagement Nederland VGM NL vernieuwde versies van de VvE Beheerovereenkomst en VvE Algemene voorwaarden gepubliceerd. De overeenkomst en de algemene voorwaarden zijn bedoeld als model voor door VvE beheerders met VvE’s af te sluiten beheerovereenkomsten. Het betreft een geactualiseerde versie...

Lees meer...

Mr. Kim Kroon*

Hof Den Haag d.d. 10 maart 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:483 – In het merendeel van de splitsingsaktes wordt (kort gezegd) bepaald dat het bestuur de machtiging van de vergadering nodig heeft voor het instellen van rechtsvorderingen, maar dat dit niet nodig is voor het voeren van verweer in een procedure. Zie ondermeer artikel 41...

Lees meer...

Donderdag 26 maart 2015 vond in het Utrechtse Stadskasteel Oudaen de eerste bijeenkomst plaats van de nog jonge Juristenvereniging Appartementsrecht (JvA). Na een kort huishoudelijk gedeelte werd in de themabijeenkomst gesproken over de geschiedenis van de modelreglementen bij appartementensplitsing door Aart van Velten. Het eerste model dateert...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 12 november 2014 | Zaaknummers 34.293 en 34.294

In twee nagenoeg gelijke zaken is een arbitraal vonnis gewezen. Deze twee zaken zijn in de mondelinge behandeling samengevoegd en zullen in deze bewerking gezamenlijk besproken worden. Kort gezegd gaat het in beide zaken om een geschil tussen de Vereniging van...

Lees meer...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant | 22 mei 2014 | ECLI:NL:RBZWB:2014:626 – In deze uitspraak verleent de kantonrechter een vervangende machtiging ex artikel 5:121 BW aan verzoeker voor het vormen van een nieuw VvE bestuur, naast een machtiging voor het verrichten van noodzakelijk onderhoud. De machtiging een nieuw VvE bestuur te vormen is...

Lees meer...

Onlangs is een uitgebreide vergelijkende behandeling van het appartementsrecht in 20 Europese landen en Zuid-Afrika beschikbaar gekomen. In deel I van het boek wordt de ontstaansgeschiedenis van wetgeving inzake de eigendom van een appartement in Europa verkend en wordt een korte vergelijking van de rechtsstelsels gegeven. Daarna wordt beschreven...

Lees meer...

Op 17 september 2014 is de Juristenvereniging Appartementsrecht opgericht. De vereniging is opgericht, omdat het belang van en de belangstelling voor het appartementsrecht groeiende is. Er is geen projectontwikkeling mogelijk zonder kennis van dit rechtsgebied en ook voor de bestaande bouw is kennis van dit soms ingewikkelde rechtsgebied...

Lees meer...

Rechtbank Midden-Nederland | 4-maart 2015 | ECLI:NL:RBMNE:2015:1377 – In een complex met woonboten is een Boek 2 VvE verantwoordelijk voor gemeenschappelijke voorzieningen, hier aangeduid als ‘basisinfrastructuur’. Eén van de bewoners zegt het lidmaatschap op en weigert de verenigingsbijdrage te voldoen.  De VvE vordert betaling v...

Lees meer...

Op grond van de meeste modelreglementen is het bestuur verplicht aan iedere eigenaar alle inlichtingen te verstrekken betreffende de administratie welke de eigenaar mocht verlangen. Verder is het bestuur verplicht die eigenaar op zijn verzoek inzage te verstrekken van alle op die administratie en dat beheer betrekking hebben boekenregisters en...

Lees meer...

Rechtbank Rotterdam | 21 januari 2015 | ECLI:NL:RBROT:2015:322 – In de akte van hoofdsplitsing is bepaald, dat het hoofdappartement op de begane grond bestemd is om te worden gebruikt als bedrijfsruimten, waaronder een horecaruimte en een supermarkt. De eigenaar van de betreffende commerciële ruimtes stelt zich op het standpunt, dat zowel h...

Lees meer...

Per 1 januari 2015 is het wetsvoorstel 33.484 betreffende executoriale verkoop in werking getreden. Met deze nieuwe wettelijke regeling worden de procedures omtrent executieveilingen transparanter en goedkoper.
De wijzigingen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering hebben in dat kader onder meer betrekking op:

  • zgn. huurbeding;
  • zgn. beheer- en
  • ...

Lees meer...

In januari 2015  is de projectgroep Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) modelreglement 2015 van start gegaan. Deze projectgroep, die in de plaats is gekomen van de ‘commissie Beekhuis’, ontwikkelt een nieuw modelreglement bij splitsing in appartementsrechten.

Leden en adviserende leden
Professor Roel Mertens, de notarissen Lex Hartman en...

Lees meer...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 13 januari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:120 – Een Boek 2 Vereniging (recreatiepark) vordert een verklaring voor recht dat dat een eigenaar het huishoudelijk reglement heeft overtreden door zijn camper op het park te plaatsen en dat die eigenaar een boete heeft verbeurd van € 5.000, met veroordeling tot betaling van...

Lees meer...

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 december 2014, ECLI:NL:RBZWB:2014:8575 – Een hoofdsplitsing bestaat uit twee appartementsrechten, te weten de winkels en de daarboven gelegen woningen. Beide appartementsrechten hebben één stem in de hoofdsplisting. In de ALV van de hoofdsplitsing komt het niet tot besluitvorming, omdat het win...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 17 december 2014 | zaaknummer 35.015

De gemeenschappelijke delen van een appartementencomplex zijn opgeleverd op 5 maart 2007. Tot die gemeenschappelijke delen behoort een ‘dek’ van bankirai vlonders, gesitueerd tussen de woningen op de parkeergarage onder het complex. De VvE heeft voor het eerst op 8 maart 2011 sch...

Lees meer...

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in A.H. Lamers en S.L.T. Schoenmakers, Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving, Zutphen, Uitgeverij Paris, 2014, p. 133-145.

1. Inleiding

Gedurende de tweede wereldoorlog werden grote delen van Nederlandse steden door bombardementen vernield. Bovendien raakte de huizenproductie in deze periode jaren...

Lees meer...

Het appartementsrecht mag zich in een toenemende belangstelling en een steeds groter wordende maatschappelijke relevantie verheugen. Het ongeveer 65 jaar oude rechtsgebied staat bovendien volop in de belangstelling van de politiek en de wetgever. Om tegemoet te komen aan de in de praktijk levende behoefte aan een platform waar...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam |3 juni 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:2272 – De VvE vordert in een dagvaardingsprocedure betaling van verenigingsbijdragen van een appartementseigenaar. Die eigenaar vordert voor het eerst in hoger beroep een vervangende machtiging om zelf het schilderwerk in de gemeenschappelijke hal uit te voeren, conform een door hem o...

Lees meer...

Rechtbank Amsterdam, sector kanton| 24 mei 2011 | ECLI:NL:RBAMS:2011:10602 – In deze kwestie laat de rechtbank Amsterdam, sector kanton zich uit over de vraag of een afvoerleiding in een appartement, welke uitsluitend afvoert ten dienste dat ene appartement, toch als een gemeenschappelijke zaak moet worden aangemerkt op basis van uitleg van...

Lees meer...

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in E.Witjes, V. van Bogaert, C. Bollen (red.), E Hofi di Ley (jubileumbundel Universiteit van Aruba) Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2014, p. 269-281.

1. Inleiding

Begin jaren negentig van de vorige eeuw gaf ik aan de toen nog piepjonge universiteit van Aruba een lezing over timesharing van onroerend...

Lees meer...

Rechtbank Noord-Holland |7 april 2014 | ECLI:NL:RBNHO:2014:3118 – Een appartementseigenaar laat zijn 46 jarige zoon diens appartement bewonen. De zoon heeft psychische problemen en veroorzaakt overlast. Door de VvE zijn aan de gebruiker en de eigenaar van het appartement waarschuwingen gegeven krachtens een besluit van de ALV. Ook is eerder...

Lees meer...

Vanaf 10 november 2011 is VvERecht.nl toegevoegd aan de database van bronnen van Legal Intelligence. Hierdoor zijn de publicaties op VvERecht.nl voor juridische professionals nog eenvoudiger en efficiënter doorzoekbaar.

Legal Intelligence is een van de aanbieders van zoekdiensten voor het juridische en fiscale domein en levert daarmee een bijdrage a...

Lees meer...

Doel van de WSNP:
De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft als doel om particulieren die zeer problematische schulden hebben de mogelijkheid te bieden na het voldoen van een voor hun maximale aflossing en verplichtingen die hieruit voortvloeien met een schone lei te beginnen. Dit traject duurt in principe 3 jaar.

Belang van de WSNP:
Bij de...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam | 22-04-2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:1485 – In deze uitspraak geeft het gerechtshof uitleg over de reikwijdte en toepassing van artikel 41 lid 6 Modelreglement 1983. In de modelreglementen van 1973 en 1992 zijn vergelijkbare bepalingen opgenomen. Artikel 41 lid 6 MR 1983 bepaalt dat het bestuur verplicht is aan iedere e...

Lees meer...

Wanneer een gebouw wordt opgeleverd, worden door de aannemer over het algemeen garanties verstrekt. Maar kan de nieuwe eigenaar nog een beroep doen op deze garanties als enkele jaren na de oplevering een gebrek wordt ontdekt? Zo nee, kan hij de aannemer op een andere manier aansprakelijk te stellen? Uitgangspunt is, dat iedere eigenaar zelf het...

Lees meer...

In zijn brief van september 2014 schreef de minister van BZK aan de Tweede Kamer over een voornemen om de wooncoöperatie wettelijk te regelen. De wooncoöperatie is een idee van Eerste Kamerlid Duivesteijn. Huurders van corporatiewoningen kopen hun woning en verzorgen gezamenlijk het onderhoud en het beheer van hun woning en zelfs de woonomgeving. D...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 29 september 2014 | zaaknummer 34.506

Omstreeks 2007 hebben de individuele eigenaren met verweerster sub 1 een koop-/aannemingsovereenkomst gesloten voor de koop van een appartementsrecht en de bouw van een appartement(encomplex). De oplevering van het werk heeft medio 2009 plaatsgevonden. De VvE stelt nu onder...

Lees meer...

Op grond van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, sector kanton, locatie Hilversum: EA10-161, 23-11-2010 schreef ik eerder een bijdrage op VvERecht.nl  over de kosten voor VvE-barbecues en nieuwjaarsrecepties. Mijn advies was deze ‘gezelligheidskosten’ niet uit de kas van de VvE te betalen. In reactie daarop werd ik verwezen naar twee uits...

Lees meer...

Door de crisis zijn er nogal wat eigenaren die hun appartementsrecht graag willen verkopen, maar daar niet in slagen. Tenminste: niet voor de vraagprijs. Deze eigenaars gaan op zoek naar andere mogelijkheden. Sommigen verhuren hun appartement, al dan niet met gebruikmaking van de regeling tijdelijke verhuur in het kader van de leegstandswet....

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam, 6 mei 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:3066 – Weer buigt een hof zich over de vraag of de ALV toestemming kan verlenen voor het aanleggen van een dakterras ten behoeve van één appartementseigenaar op gemeenschappelijke gedeelten. Waar tot voor kort vaste jurisprudentie (1) leek te ontstaan over de onmogelijkheid daarvan, zijn e...

Lees meer...

Op 17 september 2014 is de Juristenvereniging Appartementsrecht opgericht. De vereniging stelt zich tot doel de bevordering van het uitwisselen van kennis op het gebied van het appartementsrecht onder notarissen, advocaten en andere juristen met belangstelling voor het appartementsrecht. De Juristenvereniging Appartementsrecht zal daarvoor onder...

Lees meer...

Rechtbank Rotterdam | 30 juli 2014 | ECLI:NL:RBROT:2014:6488 – Hoewel de akte van splitsing de bestemming van de bedrijfsruimte op de begane grond omschrijft als ‘winkel’, ‘koffiehuis’ en ‘toonzaal’, komt in de procedure vast te staan, dat de bedrijfsruimte als sinds de splitsing in 1966 en zelfs daarvoor...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 27 juni 2014 | geschilnummer 80747

Onderneemster heeft met H. op 8 april 2008 een projectovereenkomst gesloten voor de realisatie van een appartementencomplex te X.. Het appartementencomplex bestaat uit 26 appartementsrechten, waarvan 10 appartementen en 16 parkeerplaatsen. Voordat de penthouses waren afgebouwd is...

Lees meer...

Uit diverse onderzoeken, maar ook uit reacties van VvE’en die binnenkomen bij VvE Belang, blijkt steeds opnieuw dat er in Nederland heel goede VvE-beheerders zijn, maar dat er helaas ook zwakke broeders en zusters in deze branche hun geld verdienen. De kwaliteit van de VvE-beheerder kon wel een impuls gebruiken, vonden enkele initiatiefnemers en o...

Lees meer...

Rechtbank Den Haag | 4 juni 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:9072

De direct boven een appartement gelegen zolderberging is door de vorige eigenaar als slaapkamer bij diens appartement betrokken. Er is een dakraam aangebracht en een interne trap. De eigenaar van het naastgelegen appartement vordert 12 jaar daarna van de huidige eigenaar ongedaanmaking...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 9 mei 2014 | geschilnummer  32.056

De afzonderlijke leden van een VvE hebben ieder met aanneemster een aannemingsovereenkomst gesloten voor de bouw van een appartement in het gebouw C. te X.. Dit gebouw bestaat uit vier verdiepingen met in totaal acht appartementen. Op deze overeenkomsten zijn van toepassing de AVA...

Lees meer...

De Minister van Economische zaken heeft de Tweede Kamer bij brief van 7 juli 2014 laten weten op korte termijn een wetswijzigingstraject ten aanzien van de Warmtewet te willen starten. De minister wil hiermee VvE’s met gebouw gebonden installaties uitzonderen van de verplichtingen voor een leverancier die volgen uit de Warmtewet.

Niet lang na...

Lees meer...

Door: Theo van der Waals In opdracht van VvE-Belang en het ministerie van BZK heeft Companen onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot het opschalen van kleine naar grotere VvE’s door middel van samenwerken en/of samenvoegen. Op 12 juni 2014 is het onderzoekrapport naar de Tweede Kamer gezonden. Dit artikel biedt een samenvatting van dit r...

Lees meer...

Ruim 3 jaar na oprichting van Stichting VvERecht en de bijbehorende online juridische databank werd het tijd om de gebruikerservaringen te bundelen en deze te verwerken in een nieuwe website. Het resultaat hiervan is per 23 juni te zien op VvERecht.nl. In de afgelopen jaren is het aantal publicaties immers enorm toegenomen en is de omvang van het...

Lees meer...

Niemand wil ongewenste gasten in zijn appartementengebouw. Daarom worden de eigenaars er vaak op gewezen de deur niet onnodig open te laten staan. En ook aan de sloten wordt de nodige aandacht besteed. Soms wordt gebruik gemaakt van een gepatenteerd en gecertificeerd sleutelplan. Zo voorkom je dat er te veel sleutels in omloop komen die in...

Lees meer...

Door: mr. Dennis N. Reynders In navolging op het Algemeen Overleg van 27 maart 2013 en 9 april 2013 met de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst heeft Minister Blok twee onderzoeken laten uitvoeren; een onderzoek naar de wijze waarop tot opschaling of samenwerking van kleine VvE’s in één bouwblok gekomen kan worden en een onderzoek de mog...

Lees meer...

Auteur: Mr. Mechteld C.E. van der Vleuten Minister Blok heeft vorig jaar de Tweede Kamer toegezegd de uitvoering van een onderzoek te ondersteunen in samenwerking met Stichting VvE Belang, als belangenbehartiger van VvE’s en appartementseigenaars, naar de modernisering en aanpassing/vereenvoudiging van wet- en regelgeving. Op 12 juni 2014 is de r...

Lees meer...

De regering wil het via het Revolverend Fonds Energiebesparing (RFE) ook voor VvE’s mogelijk te maken een lening aan te trekken. Het fonds zal laagrentende leningen verstrekken voor de financiering van energiebesparende maatregelen aan woongebouwen. Daarbij is de vraag welke juridische aandachtspunten er zijn bij de externe financiering van Vv...

Lees meer...

Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:482

Regelmatig worden appartementseigenaren geconfronteerd met gebreken na renovatie. In deze hierna te bespreken uitspraak, oordeelt de rechtbank over diverse aspecten die bij verhaal van de schade als gevolg van de gebrekkige renovatie van een appartementencomplex komen kijken.

Het betreft...

Lees meer...

Door: Kristien Aerts-de Kok en Yvonne H. van Ballegooijen

In de heden op VvErecht.nl besproken uitspraak van Rechtbank Noord-Holland 29 januari 2014 ECLI:NL:RBNHO:2014:482 kan helaas niet worden afgeleid of de VvE ter zake verhaal van de schade voor herstel aan de gebreken aan de gemeenschappelijke gedeelten na renovatie, wel of niet ook...

Lees meer...

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht, kantonrechter Utrecht, zaaknummer 2193745 UC EXPL 13-11198 nig/4123, vonnis van 21 mei 2014

Er wordt niet zo vaak geprocedeerd over een VvE die aan een eigenaar een boete oplegt wegens overtreding van het splitsingsreglement. Bovendien behandelt het vonnis dat in dit artikel besproken wordt, tevens...

Lees meer...

Door: prof. mr. Roel F.H. Mertens

Het Nederlandse appartementsrecht vindt zijn oorsprong in de behoefte die gedurende en na de tweede wereldoorlog in Nederland bestond aan de mogelijkheid om eigendom van gedeelten van gebouwen voor overdracht vatbaar te maken en zo eigendom van “flats” te faciliteren. Gedurende de tweede wereldoorlog werden immers g...

Lees meer...

De opkomst van hybride en elektrische auto’s is in een versnelling geraakt, die naar verwachting de komende jaren zal doorzetten. Om een elektrisch voertuig te rijden, is een oplaadpunt bij huis essentieel. Voor bewoners van een appartement levert dat een extra vraag op: waar kan ik mijn auto opladen? Is de eigenaar van een parkeerplaats [...]...

Lees meer...

Hoge Raad | 14 februari 2014 | ECLI:NL:HR:2014:337

Indien de ingeschreven splitsingsstukken voor verschillende uitleg vatbaar zijn, dient de rechter vast te stellen welke uitleg van deze stukken naar objectieve maatstaven het meest aannemelijk is. In zijn arrest van 1 november 2013 oordeelde de Hoge Raad, dat om vast te stellen of...

Lees meer...

Deze vier uitspraken hebben betrekking op een complex van 25 woningen die zijn gebouwd op de bestaande kelder van een voormalige fabriek. De kelderverdieping heeft een herbestemming gekregen met een hobbyruimte in elk van de woningen en een gemeenschappelijke parkeergarage, met een privédeel en een mandelig deel voor elk van de 25 woningen. Vanaf...

Lees meer...

Rechtbank Maastricht | 28 april 2010 | ECLI:NL:RBMAA:2010:8773

In deze zaak komt een bewoner met succes op op tegen divese misstanden in de financiële administratie in een serviceflat. De klachten betreffen de vaststelling van de jaarlijkse exploitatierekening en de daaruit voortvloeiende servicekosten, de controle van de boekhouding en de...

Lees meer...

In 2008 hebben opdrachtgeefster en onderneemster een koopovereenkomst gesloten betreffende een appartementsrecht. In de overeenkomst is onder meer vermeld dat onderneemster een gedeelte van het complex, bestaande uit de kantoorruimten op de tweede en derde verdieping, zal (laten) herontwikkelen tot eenendertig separate woonappartementen en dat...

Lees meer...

In de conclusie van de AG bij Hoge Raad 26 april 2013 ECLI:NL:HR:2013:BZ0158 is een overzicht opgenomen van de totstandkoming van het appartementsrecht, de redenen daarvoor en de reden waarom niet bij wet verplicht is gesteld de coöperatieve flatvereniging om te zetten in  een splisting in appartementsrechten.

De figuur van de [...]...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam | 14 januari 2014 | ECLI:NL:GHAMS:2014:192

De eigenaar van een benedenwoning wil diens achtergevel voorzien van wit pleisterwerk. De eigenaar van het bovenappartement is het daar niet mee eens en vordert in kort geding een verbod. De voorzieningenrechter overweegt dat het aanbrengen van pleisterwerk op een...

Lees meer...

Voorzieningerechter Rechtbank Noord-Holland | 23 december 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:13001

In een appartement met de bestemming winkelruimte wordt een trattoria gevestigd. De eigenaars van het bovengelegen appartenment willen dat niet en vorderen in kort geding een verbod op het strijdig gebruik. De voorzieningenrechter stelt eerst vast,...

Lees meer...

Soms is de administratie en wijze van verslaglegging van de VvE niet in overeenstemming met wat daarover in de akte van splitsing is bepaald. Zo kunnen kosten die niet voor rekening van de VvE komen op het exploitatieoverzicht staan, terwijl andere uitgaven ten onrechte ontbreken. Soms worden reeds voorziene uitgaven niet in de begroting van [...]...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam | 16 april 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ7383

De VvE heeft een executoriale titel op grond waarvan zij het appartementsrecht van een lid openbaar kan doen veilen. De bank wil dat niet omdat sprake zou zijn van misbruik van executiebevoegdheid. Omdat de bank als eerste de opbrensgt van de veiling toekomt en het a...

Lees meer...

Op 6 februari jl. werd het ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ aangeboden voor centrale internet consultatie. Burgers kunnen van 6 februari tot 6 mei 2014 op dit wetsvoorstel reageren. Het wetsvoorstel heeft tot doel voor alle rechtspersonen de regels voor de taakvervulling door bestuurders en toe...

Lees meer...

Rechtbank Den Haag | 4 februari 2014 | ECLI:NL:RBDHA:2014:1285

De rechtbank Den Haag heeft een ex beheerder van een VvE veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf wegens verduistering. De rechtbank stelt in deze strafzaak vast, dat verdachte gedurende 8 jaar gelden van de rekening van de VvE heeft overgeboekt naar zijn eigen rekeningen. D...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam | 15 november 2007 | ECLI:NL:GHAMS:2007:BC2947 – Een uitbouw (serre) vanuit een woning in een aangrenzende tuin, die beiden tot hetzelfde privégedeelte behoren, brengt geen wijziging in de goederenrechtelijke situatie met zich mee. Voor een dergelijke uitbouw is derhalve geen wijziging van de akte van...

Lees meer...

In zijn brief van 14 januari 2014 heeft de Raad voor de rechtspraak geadviseerd over het ‘Voorstel tot wijziging van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene Wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’. Het wetsvoorstel beoogt de rechtspraak toegankelijker en eenvoudiger te maken. Het...

Lees meer...

Door: Mr. J.B.C. Tummers(1) en prof. mr. R.F.H. Mertens(2)

1. Inleiding

Het komt in de praktijk veelvuldig voor dat een vereniging van eigenaars (hierna: ‘VvE’) gedeelten die binnen een appartementensplitsing voor gemeenschappelijk gebruik zijn bestemd, aan één appartementseigenaar of een derde in exclusief gebruik geeft. Met grote regelmaat leidt di...

Lees meer...

Rechtbank Amsterdam | 29 oktober 2013 | ECLI: RBAMS:2013:7428

Dakterrassen bij appartementencomplexen hebben al voor heel wat problemen gezorgd. Vaak moet de rechter er aan te pas komen om over de zaak te oordelen en uitspraak te doen.(1) Te denken valt aan de volgende kwesties: is een eigenaar wel gerechtigd een dakterras aan te leggen?...

Lees meer...

Elektrisch rijden neemt de komende tijd snel in omvang toe. VvE’s worden daarom steeds vaker geconfronteerd met de vraag of op parkeerplaatsen oplaadpunten voor elektrische auto’s kunnen worden aangelegd. In veel gevallen betreft het de vraag om een indivduele installatie aan te leggen, maar de VvE kan er ook voor kiezen om een geme...

Lees meer...

Raad van Arbitrage voor de Bouw | 18 december 2013 | geschilnummer: 34.344 

In 2005/2006 zijn tussen de individuele leden van de VvE afzonderlijk en onderneemster koop-/aannemingsovereenkomsten gesloten. Na de oplevering van het werk in 2006 zijn er lekkages ontstaan in de appartementen. De hieronder kort weergegeven uitspraak gaat onder...

Lees meer...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | 24 december 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:993

In een niet in apparrementsrechten gesplitst recreatiepark, is in de aktes van levering van de recreatiewoningen een kettingbeding opgenomen. Krachtens dat beding zijn alle eigenaren van recreatiewonignen gehouden lid te worden en te blijven van de vereniging van...

Lees meer...

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord Holland | 5 december 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:11747

Een bedrijvengebouw wordt herontwikkeld tot hoogwaardige bedrijfsunits, die als appartementsrecht worden verkocht. Daarbij worden met de kopers van de units separate koop- en aannemingsovereenkomsten gesloten met de ontwikkelaar als verkoper en een...

Lees meer...

2013 is een uitstekend jaar voor VvERecht.nl is geweest. Inmiddels zijn honderden publicaties van een groot aantal auteurs op VvERecht.nl te raadplegen. Bijzonder is ook dat VvERecht.nl in 2013 een samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht is aangegaan, waarbij het IBR als partner in kennis is verbonden aan VvERecht.nl. In de eerste maanden...

Lees meer...

Rechtbank Rotterdam | 23 januari 2013 | ECLI:NL:RBROT:2013:BZ3254

De eigenaar van een appartement vordert kort weergegeven dat de VvE kosten van herstel aan gemeenschappelijke gedeelten aan haar vergoedt. De VvE voert verweer en vordert in reconventie omder meer de eigenaar te verbieden het appartement anders dan als cafébedrijf te...

Lees meer...

De woning van opdrachtgevers is onderdeel van een appartementencomplex. Aanneemster (inmiddels failliet) heeft het gehele complex gebouwd, doch niet voltooid. Na stopzetting van de werkzaamheden door aanneemster, moesten er nog werkzaamheden verricht worden. Voor de afbouw van het gemeenschappelijke gedeelte hebben opdrachtgevers een financiële...

Lees meer...

Tussen partijen is een geschil ontstaan over de automatische parkeervoorziening die, op grond van de tussen de individuele leden van de vereniging en aanneemster gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten, in de parkeergara-ge van het door aanneemster gebouwde appartementencomplex is aangebracht. De VvE stelt dat sprake is van een te groot aantal...

Lees meer...

Een eigenaar legt een daktuin en -terras aan op het gemeenschappelijk dak en verkoopt vervolgens het appartementsrecht inclusief het dakterras aan een nieuwe eigenaar, die het appartement in gebruik geeft aan een ander. Nadien ontstaan lekkages die schade toebrengen aan het onder het dakterras gelegen appartementsrecht, waarin onder meer een...

Lees meer...

Sinds 1 juli 2008 is het voor iedere VvE wettelijk verplicht ingeschreven te staan in het handelsregister. De grondslag hiervoor ligt in artikel 6 lid 1 sub b Handelsregisterwet 2007 (Hrw). Bij invoering van de Hrw is in artikel 58 een overgangstermijn van anderhalf jaar opgenomen, zodat VvE-en feitelijk tot 1 januari 2010 de tijd [...]...

Lees meer...

Rechtbank Rotterdam | 6 november 2013 | ECLI:NL:RBROT:2013:8757

In een bodemprocedure bij de rechtbank voert de VvE verweer en stelt de VvE een tegeneis in. Door eiser is daartegen aangevoerd, dat de VvE niet-ontvankelijk moet worden verklaard in conventie en in reconventie, vanwege het ontbreken van een besluit van de VvE tot het voeren v...

Lees meer...

Hoge Raad | 1 november 2013 | ECLI:NL:HR:2013:1078

Om vast te stellen of bepaalde zaken en/of ruimten in een gebouw tot een privé-gedeelte behoren, mag slechts acht worden geslagen op de gegevens die voor derden uit of aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsingsstukken kenbaar zijn. In een recente uitspraak [...]...

Lees meer...

Eisers zijn eigenaar van een appartementsrecht (bedrijfsruimte) op de begane grond van een gebouw. De appartementsrechten die zien op de daar bovenliggende verdiepingen zijn eigendom van gedaagden. Door de rechtsvoorganger van eisers zijn draagmuren verwijderd op de begane grond. Ook is de vloer van de begane grond te zwaar belast. Ten gevolge...

Lees meer...

Rechtbank Amsterdam | 27 juni 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:7062

De verkoper van een appartement verwijst voorafgaand aan de verkoop van een appartement voor wat betreft de fundering naar een rapport en een brief van de gemeente waaruit blijkt, dat de fundering klasse II geeft. In algemene zin houdt die funderingsklasse in, dat gedurende 25...

Lees meer...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden |12 maart 2013 | ECLI:NL:GHARL:2013:BZ4116

Wat indien een complex niet in appartementsrechten is gesplitst (denk aan een vakantiepark met zelfstandige woningen) en er wel gemeenschappelijke belangen zijn (denk aan beheer van het park en groenonderhoud)? Welke rechtens afdwingbare verplichtingen zijn er dan?...

Lees meer...

Tussen partijen is een geschil ontstaan naar aanleiding van de tussen de individuele leden van de VvE en B. gesloten koop-/aannemingsovereenkomsten. Bij 19 appartementen is sprake van lekkages bij de ramen. In eerste aanleg is B. onder andere veroordeeld tot herstel van de ramen binnen 12 maanden. Conform goed en deugdelijk werk en op straffe [...]...

Lees meer...

Gerechtshof Amsterdam | 10 september 2013 | ECLI:NL:GHAMS:2013:2857

In haar uitspraak van 31 januari 2013 (LJN: BZ 3659, ook met noot op VvERecht.nl) oordeelde de Haarlemse kantonrechter dat het gebruik van een woonappartement als hotel en/of bed & breakfast in strijd was met de (in de splitsingsakte bepaalde) woonbestemming van het...

Lees meer...

Sinds 1 juli 2013 zijn de mogelijkheden om woningen onder de Leegstandwet te verhuren verruimd. Dat is ook voor eigenaren van appartementen aantrekkelijk. Leegstaande appartementen die te koop staan kunnen met een vergunning onder de Leegstandwet nu aantrekkelijker dan voorheen worden verhuurd.

Leegstandwet

In artikel 15 van de Leegstandwet is...

Lees meer...

Verzoekers, eigenaar van een appartementsrecht, bevestigen een zonnescherm (knikarm) en een windmeter aan hun woning. De VvE besluit dat beide objecten moeten worden verwijderd. Verzoekers dienen hierop een verzoek in bij de kantonrechter, strekkende tot vernietiging van het besluit van de VvE. Het huishoudelijk reglement vereist ten aanzien van...

Lees meer...

Rechtbank Amsterdam | 25 september 2013 | ECLI:NL:RBAMS:2013:6687

De opvolgend eigenaar is in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan gemeenschappelijke gedeelten, die veroorzaakt zijn door wijzigingen die zijn aangebracht door zijn rechtsvoorganger. De rechtbank laat daarbij meewegen, dat de rechtsopvolgend...

Lees meer...

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State |02 oktober 2013 | ECLI:NL:RVS:2013:1336

Namens de VvE dient de enig bestuurder een aanvraag om nadeelcompensatie in bij het dagelijks bestuur van een waterschap. Na eerst de aanvraag te hebben afgewezen, verklaart het waterschap het bezwaar van de VvE niet-ontvankelijk omdat de...

Lees meer...

Rechtbank Noord-Holland | 12 februari 2013 | ECLI:NL:RBNHO:2013:CA1152

Niet alle eigenaars zullen het altijd met de besluiten die in de vergadering genomen worden eens zijn. Er is nu eenmaal vaste regelgeving die de totstandkoming van besluiten regelt. Het heeft geen zin door onbehoorlijk gedrag de orde van de vergadering te verstoren om...

Lees meer...

Prof. mr. M.M. van Rossum en prof. mr. R.F.H. Mertens(1)*

1. Inleiding

Hoe moet een overeenkomst worden uitgelegd? Moeten we uitgaan van een grammaticale uitleg of moet, ondanks de geschreven tekst, de werkelijke bedoeling van partijen centraal staan? Hoe wordt dan de werkelijke bedoeling van partijen getraceerd en wat is rechtens indien er geen...

Lees meer...

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | 13-08-2013 | ECLI:NL:GHSHE:2013:3727

Bij serviceflats wordt vaak onderscheid gemaakt tussen gebouwgebonden en persoonsgebonden voorzieningen. Het beheer en onderhoud van het gebouw wordt verzorgd door de VvE, terwijl persoonsgebonden voorzieningen zoals receptie, maaltijdservice, wasservice en...

Lees meer...

Biedt een geldlening de VvE een juridisch haalbare oplossing voor het financieren van investeringen aan het door haar beheerde gebouw?

Mr. N. van Est* 

Bij de wetswijziging in 2005 heeft het reservefonds voor de VvE een wettelijke basis gekregen (art. 5: 126 lid 1 BW) (1). Kern van mijn onderzoeksvraag is of de vorming van [...]...

Lees meer...

Hoge Raad | 12 april 2013 | ECLI:NL:HR:2013:BY8733

In verweer op een aanspraak tot betaling van servicekosten door de VvE stelt een eigenaar dat de VvE niet is opgericht, niet bij de akte van splitsing uit 1957 en ook niet daarna. Dat kan. Op grond van het oude recht ontstond de VvE [...]...

Lees meer...

Erfgenamen hebben bij de verkoop van leegstaande serviceflats een probleem. Goed onderhouden, royale serviceflats worden voor minder dan € 20.000,- te koop aangeboden zonder een koper te vinden. De vraag naar serviceflats is gedaald. Bovendien zijn de servicekosten hoog, wel tot € 950,- per maand. De positie van de erven is uitzichtloos. Zij zit...

Lees meer...

Arbiters in eerste aanleg hebben geoordeeld dat de VvE niet heeft aangetoond dat er sprake is van gebreken aan de Colt-gevel waar onderneemster voor aansprakelijk is, de VvE komt hiertegen in beroep. Had onderneemster voor een systeem moeten kiezen dat minder onderhoudsgevoelig is, of kopers vooraf moeten informeren over de onderhoudskosten?

Waar...

Lees meer...