Commissies bij een VVE

Er zijn twee soorten commissies die door de algemene ledenvergadering kunnen worden benoemd.

  • de kascontrolecommissie: Deze commissie moet uit tenminste twee leden bestaan die geen deel uitmaken van het bestuur. Zij controleert de jaarstukken van de vereniging en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de algemene ledenvergadering. Vervolgens adviseert zij de vergadering van eigenaren de jaarstukken goed dan wel af te keuren. Worden de jaarstukken goedgekeurd dan volgt een déchargeverlening van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer over het afgelopen boekjaar. Dit betekent dat de vergadering de rekening en verantwoording goedkeurt en het bestuur daardoor van alle verdere navraag en verantwoording bevrijdt. Het boek is dan gesloten.
  • de technische commissie: Deze commissie bestaat over het algemeen uit één of twee personen die eenvoudige technische aangelegenheden als taak hebben, zoals het vervangen van lampen en ontvangen van monteurs. Het spreekt voor zich dat de werkzaamheden sterk kunnen variëren, vooral als de commissie wordt vertegenwoordigd door een eigenaar met een bouwkundige achtergrond.